DOWNLOADABLE FILES

SAMPLE LABVIEW SOFTWARES

 

LUDRE VTK HSDIO USB 8 CH TTL HIGH SPEED INPUT-OUTPUT CARD

TECHNICAL SPECIFICATIONS
The number of Input: 8 ch TTL
Sample (Sample Rate) : 2500 samples/s
Input Ranges: 5V
Driver Compatibility: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS
Product Content: VTK HSDIO, USB 2.0 Cable, Product quality control and calibration report.
Dimensions: 7,25 cm x 4,50 cm x 2,20 cm

DESCRIPTION
VTK HSDIO provides advantages in computer based automation and control projects with its low access time. Pins can be used as inputs and outputs in any number of mixes.

RANGE OF APPLICATION
Automation, Control, Machine automation, Digital Control, Motor Drive Application, Valve Open-Close Application, Barrier Open - Close Application

PRODUCT DRIVER
USB plug-and-play feature.
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

DOCUMENTS
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-hsdio/11
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-hs-dio-en8-aralik-2020-sali.pdf
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-hs-dio-tr8-aralik-2020-sali.pdf

LABVIEW EXAMPLES
https://www.ludre.com.tr/Uploads/IndirmeMerkezi/vtk-labview-sample_2092021.zip

Measuring Response Time 1 / Ölçüm Tepki Süresi 1

Measuring Response Time 2 / Ölçüm Tepki Süresi 2

Spring Pushbutton Counter - Counter / Yaylı Buton Sayacı - Sayaç

Digital Output Led Control / Dijital Çıkışlı Led Kontrol

8 Led Indicator Digital Output / 8 Led Göstergeli Dijital Çıkış

Light Intensity Measurement / Işık Şiddeti Ölçümü

Stepper Motor Half Step Control / Step Motor Yarım Adım Kontrolü

Stepper Motor Full Step Control / Step Motor Tam Adım Kontrolü

Stepper Motor Advanced Control / Step Motor Gelişmiş Kontrolü

Magnetic Field Detection / Manyetik Alan Tespiti

RGB Led Driver / RGB Led Sürücüsü

 Opto Isolator Counter Led Burning / Opto İzolatör Sayaç Led Yakma

Transition Counter with Opto Isolator / Opto İzolatörlü Geçiş Sayacı

 

What is Data Acquisition Card?

Data collecting; It is the process of collecting, testing and measuring information about the variables studied and established in a systematic way. In this way, relevant questions can be answered and the results evaluated. The combined information helps us gather the main points. The aim of all data collection efforts is to capture quality evidence that will later translate into rich data analysis and to provide a believable and reliable answer to the questions posed. In this respect, reporting and analysis are very important. Graphical visualization and recording of data can be done with data collection software. The hardware that contains the software that performs all these operations related to data collection is called the Data Collection Card.

What is Data Logger?

A data logger is an electronic device that records location-related data over time or with a device or sensor, or through external device and sensors. They are based on a digital processor.

 

 

LUDRE VTK HSDIO USB 8 KANAL TTL YÜKSEK HIZLI GİRİŞ ÇIKIŞ KARTI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Giriş Sayısı: 8 Kanal TTL
Örnekleme (Örnek Oranı): 2500 örnek/s
Giriş Aralığı: 5V
Sürücü Uyumluluğu: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS
Ürün İçeriği: VTK HSDIO, USB 2.0 Kablosu, Ürün kalite kontrol ve kalibrasyon raporu.
Boyutlar: 7,25 cm x 4,50 cm x 2,20 cm

HAKKINDA
VTK HSDIO, düşük erişim süresi ile bilgisayar tabanlı otomasyon ve kontrol projelerinde avantaj sağlar. Pimler, herhangi bir sayıda giriş ve çıkış olarak kullanılabilir.

UYGULAMA ALANLARI
Otomasyon, Kontrol, Makine otomasyonu, Dijital Kontrol, Motor Sürücü Uygulaması, Vana Açma-Kapama Uygulaması, Bariyer Açma-Kapama Uygulaması

ÜRÜN SÜRÜCÜSÜ
USB tak çalıştır özelliği.
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-hsdio/11
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-hs-dio-en8-aralik-2020-sali.pdf
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-hs-dio-tr8-aralik-2020-sali.pdf

LABVIEW ÖRNEKLERİ
https://www.ludre.com.tr/Uploads/IndirmeMerkezi/vtk-labview-sample_2092021.zip

 

Veri Toplama Kartı Nedir?
Veri toplama ; Çalışılan, sistematik bir şekilde kurulan değişkenler hakkında bilgi toplama, test etme ve ölçme sürecidir. Bu şekilde ilgili sorular cevaplanabilir ve sonuçlar değerlendirilebilir. Birleştirilen bilgiler, ana noktaları bulmamıza yardımcı olur. Tüm veri toplama çabalarının amacı, daha sonra zengin veri analizine dönüşecek kaliteli kanıtlar elde etmek ve sorulan sorulara inandırıcı ve güvenilir yanıtlar sağlamaktır. Birleştirilen bilgiler, ana noktaları toplamamıza yardımcı olur. Bu açıdan raporlama ve analizler çok önemlidir. Veri toplama yazılımları ile verilerin grafiksel olarak görselleştirilmesi ve kaydedilmesi yapılabilmektedir. Veri toplama ile ilgili tüm bu işlemleri gerçekleştiren yazılımların içinde bulunduğu donanıma 'Veri Toplama Kartı' adı verilir.

Veri Kaydedici Nedir?
Veri kaydedici, konumla ilgili verileri zaman içinde veya bir cihaz veya sensörle veya harici cihaz ve sensörler aracılığıyla kaydeden elektronik bir cihazdır. Dijital bir işlemciye dayalıdırlar.