DOWNLOADABLE FILES

SAMPLE LABVIEW SOFTWARES

 

LUDRE VTK DI16K USB 8 CH 16k SAMPLE/S ISOLATED DIGITAL INPUT CARD

TECHNICAL SPECIFICATIONS
The number of Input: 8 Optically Isolated
Sample (Sample Rate) : 16k Sample/s
Input Ranges: Min 5V, Max 50 Volt, 300 V Pulse
Driver Compatibility: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS
Product Content: VTK DI16K, USB 2.0 Cable, Product quality control and calibration report.
Dimensions: 7,25 cm x 4,50 cm x 2,20 cm

DESCRIPTION
VTK DI16K can be used even in the worst conditions with its powerfully designed entrance floor. Inputs are designed to support all ranges including leaks.  

RANGE OF APPLICATION
Automation, Isolated Digital Input Reading, Frequency Measurement, Digital Time Measurement

PRODUCT DRİVER
USB plug-and-play feature.
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

DOCUMENTS
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-di16k/13
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-di16k-en25-kasim-2020-carsamba.pdf
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-di16k-tr25-kasim-2020-carsamba.pdf

LABVIEW EXAMPLES
https://www.ludre.com.tr/Uploads/IndirmeMerkezi/vtk-labview-sample_2092021.zip

Measuring Response Time 1 / Ölçüm Tepki Süresi 1

Measuring Response Time 2 / Ölçüm Tepki Süresi 2

Spring Pushbutton Counter - Counter /  Yaylı Buton Sayacı - Sayaç

Digital Output Led Control / Dijital Çıkışlı Led Kontrol

8 Led Indicator Digital Output / 8 Led Göstergeli Dijital Çıkış

LED Control With DAQ Card / Veri Toplama Kartı ile Led Kontrolü

Stepper Motor Half Step Control / Step Motor Yarım Adım Kontrolü

Stepper Motor Full Step Control / Step Motor Tam Adım Kontrolü

Stepper Motor Advanced Control / Step Motor Gelişmiş Kontrolü

Magnetic Field Detection / Manyetik Alan Tespiti

RGB Led Driver / RGB Led Sürücüsü

Opto Isolator Counter Led Burning / Opto İzolatör Sayaç Led Yakma

Transition Counter with Opto Isolator / Opto İzolatörlü Geçiş Sayacı

 

What is Data Acquisition Card?

Data collecting; It is the process of collecting, testing and measuring information about the variables studied and established in a systematic way. In this way, relevant questions can be answered and the results evaluated. The combined information helps us gather the main points. The aim of all data collection efforts is to capture quality evidence that will later translate into rich data analysis and to provide a believable and reliable answer to the questions posed. In this respect, reporting and analysis are very important. Graphical visualization and recording of data can be done with data collection software. The hardware that contains the software that performs all these operations related to data collection is called the Data Collection Card.

What is Data Logger?

A data logger is an electronic device that records location-related data over time or with a device or sensor, or through external device and sensors. They are based on a digital processor.

 

 

 

LUDRE VTK DI16K USB 8 KANAL 16K ÖRNEK/S İZOLE DİJİTAL GİRİŞ KARTI

TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Giriş Sayısı: 8 Optik İzole 
Örnekleme (Örnek Oran) : 16k örnek/s
Giriş Aralıkları: Min 5V, Max 50 Volt, 300 V Pulse
Sürücü Uyumluluğu: Windows 32-64 Bit, Linux, Mac OS
Ürün İçeriği: VTK DI16K, USB 2.0 Kablo, Ürün kalite kontrol ve kalibrasyon raporu.
Boyutlar: 7,25 cm x 4,50 cm x 2,20 cm

HAKKINDA
VTK DI16K güçlü tasarlanmış giriş zemini ile en kötü koşullarda bile kullanılabilir. Girişler, sızıntılar dahil tüm aralıkları destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

UYGULAMA ALANLARI
Otomasyon, İzole Dijital Giriş Okuma, Frekans Ölçümü, Dijital Zaman Ölçümü

ÜRÜN SÜRÜCÜSÜ
USB tak çalıştır özelliği.
https://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm

BELGELER
https://www.ludre.com.tr/ludre-vtk-di16k/13
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-di16k-en25-kasim-2020-carsamba.pdf
https://www.ludre.com.tr/Uploads/Dokumanlar/vtk-di16k-tr25-kasim-2020-carsamba.pdf

LABVIEW ÖRNEKLERİ
https://www.ludre.com.tr/Uploads/IndirmeMerkezi/vtk-labview-sample_2092021.zip

Veri Toplama Kartı Nedir?
Veri toplama ; Çalışılan, sistematik bir şekilde kurulan değişkenler hakkında bilgi toplama, test etme ve ölçme sürecidir. Bu şekilde ilgili sorular cevaplanabilir ve sonuçlar değerlendirilebilir. Birleştirilen bilgiler, ana noktaları bulmamıza yardımcı olur. Tüm veri toplama çabalarının amacı, daha sonra zengin veri analizine dönüşecek kaliteli kanıtlar elde etmek ve sorulan sorulara inandırıcı ve güvenilir yanıtlar sağlamaktır. Birleştirilen bilgiler, ana noktaları toplamamıza yardımcı olur. Bu açıdan raporlama ve analizler çok önemlidir. Veri toplama yazılımları ile verilerin grafiksel olarak görselleştirilmesi ve kaydedilmesi yapılabilmektedir. Veri toplama ile ilgili tüm bu işlemleri gerçekleştiren yazılımların içinde bulunduğu donanıma 'Veri Toplama Kartı' adı verilir.

Veri Kaydedici Nedir?
Veri kaydedici, konumla ilgili verileri zaman içinde veya bir cihaz veya sensörle veya harici cihaz ve sensörler aracılığıyla kaydeden elektronik bir cihazdır. Dijital bir işlemciye dayalıdırlar.